Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły nam swoje dane osobowe niniejszym przedstawiamy obowiązujące w YOKABA zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”).

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Administratorem danych osobowych, zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego yokaba.pl i b2b.yokaba.pl, jest:

Yokaba spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilczej Górze

przy ul. Żwirowej (Żwirowa) 28 05-506 Wilcza Góra
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000901003, REGON: 388984100, NIP: 1231494244.;

zwana dalej „Administratorem”;

2.      Polityka Prywatności Sklepu yokaba.pl i b2b.yokaba.pl zawiera zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Administratora w Sklepie, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie plików cookies oraz narzędzi analitycznych;

3.      Dane osobowe w Sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

1)      rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej „RODO”,

2)      ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych

3)      ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,

4)      ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

5)      ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,

6)      ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

4.      Użyte w niniejszej Polityce prywatności określenia rozpoczynające się wielką literą (np. Kupujący), należy rozumieć zgodnie z ich definicją, zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego yokaba.pl i b2b.yokaba.pl, dostępnego na stronach Sklepu.

§ 2 CEL, ZAKRES, PODSTAWY I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

  1. Administrator przetwarza dane osobowych w następujących celach:

1)      W celu świadczenia usług marketingowych dotyczących produktów własnych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym:

§  wyświetlania kupującemu treści marketingowych niedostosowanych do jego preferencji (reklama kontekstowa),

§  wyświetlania treści marketingowych dla Kupującego zgodnie z jego zainteresowaniami (reklama behawioralna),

§  wysyłania powiadomień e-mail o ciekawych ofertach lub treściach zawierających informacje handlowe,

§  prowadzenia innych działań w związku z marketingiem bezpośrednim towarów i usług oraz przesyłania informacji handlowych pocztą elektroniczną, SMSem, MMSem, telefoniczne i inne działania reklamowe i telemarketingowe.

W tym celu Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

2)      W celu świadczenia usługi newslettera za zgodą osoby zainteresowanej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, do czasu wycofania zgody.

3)      w celu utworzenia Konta Klienta zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W tym celu Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP, adres IP, pliki cookie. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu usunięcia konta.

4)      W celu zawarcia i realizacji umowy z Klientem lub kontrahentem zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Administrator w tym celu przetwarza następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP, adres IP, pliki cookie, numer zamówienia i numer konta bankowego. Dane przetwarzane są przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy.

5)      W celu rozpatrywania skarg, wniosków i reklamacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Administrator w tym celu przetwarza następujące dane: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania lub siedziby, numer NIP, adres IP, pliki cookie, numer zamówienia i numer konta bankowego. Dane przetwarzane będą przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji.

6)      W celu ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7)      W celu prowadzenia rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego).

8)      W celu obsługi wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu przez okres niezbędny do realizacji odpowiedzi i zadań związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

9)      W celu świadczenia usługi Rezerwacja on-line i wykonania umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, wybór centrum dietetycznego, rodzaj wizyty, termin wizyty. Dane te są przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia zawartej umowy lub roszczenia.

10)  W celach analitycznych i statystycznych dla usprawnienia świadczonych usług oraz dla bezpieczeństwa, w tym informatycznego oraz zapobiegania i zwalczania prób oszustw zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, Administrator przetwarza następujące dane: adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub innych podobnych technologii. Dane te będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego lub wyjaśnienia incydentów, lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

11)  W celu wypełniania obowiązków nałożonych na przedsiębiorcę odpowiednimi przepisami zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Administrator przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy, jeżeli jest inny niż adres prywatny lub adres prowadzenia działalności oraz numer NIP, numer zamówienia i numer konta bankowego. Dane będą przetwarzane przez okres wskazany przepisami prawa.

12)  W celu prowadzenia bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, portal Instagram oraz prowadzenie innych działań marketingowych. Przetwarzanie danych w ramach profilu YOKABA na portalu społecznościowym Facebook i Instagram odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podczas realizacji kontaktu z YOKABA przez portale społecznościowe w postaci Facebook-a oraz Instagram-a, niniejsze portale poczytuje się za odrębnych administratorów danych osobowych. Dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy bądź wycofania zgody.

13)  W celu dostosowania treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych. Przetwarzanie plików cookies zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO będzie przez okresy wskazane w Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez zmianę ustawień przeglądarki użytkownika końcowego, która uniemożliwi gromadzenie informacji z wykorzystaniem plików cookies.

 

§ 3 ODBIORCY DANYCH

1.      Dane osobowe Kupujących mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

1)      przewoźnikom, spedytorom, kurierom, operatorom pocztowym – w przypadku Kupującego, który w Sklepie internetowym korzysta ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi, pośrednikowi lub operatorowi pocztowemu, realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do dostarczenia Produktu Kupującemu,

2)      podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – w przypadku Kupującego, który w Sklepie internetowym korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Kupującego wybranemu podmiotowi, obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Kupującego,

3)      dostawcom usług zaopatrującym Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Sklepu internetowego i świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego, poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi) – przy czym powyższe podmioty będą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie umowy z YOKABA i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami,

4)      dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniającym Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna), przy czym powyższe podmioty będą przetwarzać dane wyłącznie na podstawie umowy z YOKABA i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, a także dostawcom usług marketingowych w postaci:

§  Edrone Sp. z o.o., ul.1 Lekarska, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197 – w celu korzystania z systemu mailingowego edrone.me, służącego do przesyłania newslettera;

§  Edrone Sp. z o.o., ul. Lekarska 1, 31-203 Kraków, NIP: 676-248-20-64, KRS: 0000537197: – w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii emali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone,2. Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez użytkownika/Klienta w ramach strony internetowej Sklepu:   kody śledzenia edrone – w celu analizy statystyk strony internetowej Sklepu, a także w celach marketingowych tylko i wyłącznie na potrzeby kampanii e-mali, sms, social media uruchomionej lub wskazanej przez Administratora za pomocą systemu edrone.

2.      Przekazanie danych osobowych przez Administratora każdorazowo wymaga zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w Polityce prywatności. Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

§ 4 PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PODMIOTÓW POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY

1.      Dane osobowe co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: „EOG”). Mając jednak na uwadze świadczenie usług przez naszych podwykonawców przy realizacji wsparcia dla usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, YOKABA może zlecać wykonywanie określonych czynności bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG, co może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami EOG.

2.      W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony Administrator zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

3.      Kopię standardowych klauzul umownych można uzyskać od Administratora. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia Twoich danych jest zgodny z zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. Możesz zażądać dalszych informacji o zabezpieczeniach stosowanych w tym zakresie, uzyskać kopię tych zabezpieczeń oraz dowiedzieć się, w jakich w miejscach są udostępniane.

§ 5 PROFILOWANIE W SKLEPIE INTERNETOWYM

1.      Administrator w Sklepie internetowym może korzystać z profilowania, co oznacza, że dzięki automatycznemu przetwarzaniu danych, Administrator dokonuje oceny wybranych czynników dotyczących osób fizycznych w celu analizy ich zachowania lub stworzenia prognozy na przyszłość, w tym, w celu podejmowania działań marketingowych.

2.      Decyzje podejmowane na podstawie profilowania nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy sprzedaży, czy też możliwości korzystania z usług elektronicznych w Sklepie internetowym.

3.      Profilowanie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania Kupującego na stronie Sklepu internetowego z wykorzystaniem danych cookies oraz danych historycznych, zapisanych na Koncie Klienta w celu oceny preferencji i zainteresowań Kupującego (np. poprzez dodanie konkretnego Produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego Produktu w Sklepie internetowym czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów).

4.      Osoba, której dane dotyczą, ma prawo by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na profilowaniu lub innym zautomatyzowanym przetwarzaniu i ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec profilowania jej danych.

§ 6 PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1.      Osobie, której dane dotyczą, na zasadach określonych w RODO przysługują następujące prawa:

1)      dostępu,

2)      sprostowania,

3)      usunięcia,

4)      ograniczenia przetwarzania,

5)      przenoszenia,

6)      cofnięcia zgody, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w tym wobec profilowania,

§  jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych, możesz ją w każdej chwili cofnąć. Odwołanie nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego przed cofnięciem,

§  o ile Administrator opiera przetwarzanie Twoich danych osobowych na wyważeniu interesów, w szczególności na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Dzieje się tak w szczególności, gdy przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy, o czym jako celu mowa w § 2. Dokonując takiego zgłoszenia, zostaniesz poproszony o wyjaśnienie powodów, dla których Twoje dane osobowe nie powinny być przetwarzane przez Administratora, który sprawdzi sytuację i zaprzestanie lub dostosuje przetwarzanie danych lub wskaże ważne, uzasadnione powody, na podstawie których będzie kontynuował przetwarzanie,

§  możesz oczywiście w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego; dotyczy to również profilowania, o ile jest związane z taką reklamą typu direct mail,

7)      wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uważa, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

2.      W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie, w tym elektronicznie na adres Administratora, wskazany w § 1 lub korzystając z Formularza kontaktowego, dostępnego na stronie Sklepu Internetowego.

§ 7 POLITYKA COOKIES, DANE EKSPLOATACYJNE I ANALITYKA

1.      Pliki cookies są niewielkimi informacjami tekstowymi w postaci plików tekstowych, które wysyłane są przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę internetową (np. na dysku twardym komputera, karcie pamięci smartfona – w zależności, z jakiego urządzenia korzysta użytkownik). Zazwyczaj zawierają one nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer, ale i mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku.

2.      Pliki cookies przeznaczone są do:

1)      umożliwienia korzystania z poszczególnych funkcji stron internetowych,

2)      tworzenia statystyk i analiz, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, w celu ulepszania ich struktury i zawartości, i w efekcie usprawnienia korzystania ze stron internetowych,

3)      dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika stron i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

3.      Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony Sklepu internetowego w celu:

1)      identyfikacji Kupujących jako zalogowanych użytkowników na Koncie Klienta i pokazywania, że są zalogowani,

2)      zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,

3)      zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy zamówienia lub danych logowania do Konta Klienta,

4)      dostosowywania zawartości strony Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Kupującego oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego,

5)      prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu internetowego,

6)      badania zachowań odwiedzających Sklep internetowy poprzez anonimową analizę ich działań w celu stworzenia profilu i dostarczenia reklam dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań.

4.      W Sklepie internetowym wykorzystywane są cookies sesyjne, ulegające skasowaniu po zamknięciu okna przeglądarki internetowej, jak i cookies trwałe, zapisywane na określony czas w urządzeniach, za pośrednictwem których Kupujący korzysta ze Sklepu internetowego.

5.      W Sklepie internetowym stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

1)      „Niezbędne” - to podstawowe pliki cookies, które umożliwiają prawidłowe działanie naszej strony internetowej oraz korzystanie z najważniejszych funkcji i usług dostępnych w sklepie, np. logowanie, przeglądanie strony konkretnego produktu i dodawanie wybranego produktu do koszyka, porównywanie historii zakupów itp. Bez tych plików cookie nie możemy świadczyć własnych usług.

2)      „Funkcjonalne” - pliki cookie służą do bardziej spersonalizowanego korzystania z naszej witryny internetowej. Pozwalają np. „zapamiętać” wybrane przez Ciebie ustawienia i personalizować interfejs użytkownika, np. w związku z wybranym językiem lub regionem, wygląd strony internetowej. Mogą być również wykorzystywane do świadczenia określonych usług, np. oglądanie treści wideo lub pozostawianie komentarzy. Nasze usługi mogą nie działać poprawnie, jeśli te pliki cookie są wyłączone.

3)      „Marketingowe” umożliwiają dostarczanie użytkownikom strony sklepu treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. Treści te są dostarczane przez nas i / lub reklamodawców, którzy mogą łączyć informacje zebrane na naszej stronie internetowej z innymi informacjami zebranymi w wyniku działań Twojej przeglądarki w sieci Twojej witryny. Jeśli usuniesz lub dezaktywujesz te pliki cookie, reklamy będą nadal wyświetlane. Jednak mogą one nie być istotne dla Ciebie.

4)      „Analityczne” - pliki cookie zbierają informacje służące do analizy ruchu na naszej stronie internetowej i korzystania z naszej witryny przez odwiedzających. Mogą na przykład sprawdzić, jak długo użytkownik pozostaje w witrynie lub które strony odwiedza. Pomaga nam to zrozumieć, w jaki sposób możemy ulepszyć naszą stronę internetową.

6.      Każdy użytkownik ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej, w tym częściowo je ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim przypadku, może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności strony. W celu zapoznania się ze stosowanymi na stronie plikami cookies należy kliknąć ikonę (najczęściej ikona kłódki) obok adresu strony i wybrać Pliki cookies (obok napisu będzie widać ile plików cookies jest w użyciu). Po kliknięciu na Pliki cookies, będzie można z listy rozwijanej zapoznać się z informacjami na temat poszczególnych plików, w tym termin wygaśnięcia oraz podjąć działanie: zablokowanie lub usunięcie.
Poniżej zamieszczono schemat zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

§  Chrome: „Ustawienia” > „Prywatność i bezpieczeństwo” > „Pliki cookie i inne dane witryn”,

§  Edge: „Ustawienia” > Prywatność, wyszukiwanie i usługi”,

§  Firefox: „Opcje” > „Prywatność i bezpieczeństwo”,

§  Safari > „Preferencje” > „Prywatność”.

7.      Administrator może korzystać w sklepie internetowym z usług Google Analytics i Universal Analytics świadczonych przez Google Ireland Limited. Usługi te pomagają Administratorowi w analizie ruchu danych w sklepie internetowym. Gromadzone dane przetwarzane są anonimowo w ramach ww. usług (tzw. dane eksploatacyjne, które nie pozwalają na identyfikację żadnej osoby) do generowania statystyk pomocnych w zarządzaniu sklepem internetowym. Dane te są zbiorcze i anonimowe, tj. nie zawierają żadnych cech identyfikujących (danych osobowych) osobę odwiedzającą stronę sklepu. Za pośrednictwem wyżej wymienionych usług w sklepie internetowym Administrator zbiera dane, takie jak źródła i medium, za pomocą którego odwiedzający sklep internetowy zostali pozyskani, a także ich zachowanie na stronie sklepu, informacje o urządzeniach i przeglądarkach za pośrednictwem nazwy odwiedzanej strony, adres IP i domena, dane geograficzne i demograficzne (wiek, płeć) oraz zainteresowania. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics lub Universal Analytics jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Możesz uniemożliwić Google zbieranie danych generowanych przez plik cookie Google (Universal) Analytics i związanych z korzystaniem z witryny (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych za pomocą przeglądarki dostępnej pod następującym linkiem do pobrania i zainstalowania wtyczki: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl
Możesz uniemożliwić Google (Universal) Analytics gromadzenie Twoich danych, nawet podczas korzystania z witryny internetowej na urządzeniu mobilnym, klikając ponższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, który zapobiegnie gromadzeniu danych podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości:
Dezaktywuj Google Analytics:
https://support.google.com/analytics/answer/9019185?hl=pl
Informacje o zewnętrznym dostawcy: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Warunki korzystania: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/
Omówienie ochrony danych: https://policies.google.com/?hl=pl
Oświadczenie o ochronie danych: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

8.      Administrator może korzystać w sklepie internetowym z usługi pikseli firmy Facebook Ireland Limited. Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam, dowiadywać się o aktywności osób odwiedzających sklep internetowy i wyświetlać dopasowane do nich reklamy. Po przekierowaniu na naszą stronę internetową, klikając odpowiednią reklamę na Facebooku, w Twojej przeglądarce zapisywany jest tak zwany plik cookie pikselowy. To rejestruje kliknięcia i aktywność użytkownika na naszej stronie internetowej i przekazuje zebrane w ten sposób dane do Facebooka, aby w przyszłości mogły być tam wyświetlane reklamy odpowiednie dla Ciebie. Używamy piksela Facebooka w tak zwanym „trybie rozszerzonego porównania danych”. W rezultacie, oprócz kliknięć i aktywności, Twoje dane osobowe są również przesyłane do Facebooka. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Możesz zapobiec przechowywaniu pikselowego pliku cookie, odpowiednio ustawiając ustawienia przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe pełne wykorzystanie wszystkich funkcji tej witryny.
Możesz również uniemożliwić pikselowi Facebooka zbieranie danych podczas korzystania z naszej strony internetowej, klikając poniższy link. Ustawiany jest plik cookie rezygnacji, który zapobiega rejestrowaniu Twoich danych podczas odwiedzania tej witryny w przyszłości po kliknięciu reklamy umieszczonej na Facebooku: Dezaktywuj piksel Facebooka. https://pl-pl.facebook.com/business/help/186134205381987 Informacje o zewnętrznym dostawcy: Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, D2 Dublin, Irlandia.
Więcej informacji na temat celu i zakresu gromadzenia danych oraz ich przetwarzania przez Facebook można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych. Znajdziesz tam również dalsze informacje o swoich prawach i opcjach ustawień w celu ochrony prywatności: Warunki korzystania: https://www.facebook.com/help/186325668085084
Zasady dotyczące danych: https://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo

§ 8 ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1.      Administrator zobowiązuje się do ochrony przetwarzanych danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym do ich nieujawniania osobom nieuprawnionym oraz do ich przetwarzania wyłącznie w celach określonych w niniejszej Polityce. Nie dotyczy to sytuacji udostępnienia danych osobowych, jak wcześniej wskazano, podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie odpowiednich przepisów.

2.      Administrator oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby zapewnić Kupującemu wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania ze Sklepu internetowego i w tym celu stosuje:

1.      środki techniczne i organizacyjne, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych,

2.      środku zapewniające:

a.      zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności oraz odporności systemów i usług przetwarzania,

b.      zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego,

c.       regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych, mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

3.      Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji i danych osobowych, w tym również dotyczące podejrzenia naruszenia zabezpieczeń lub udostępnienia danych osobom nieuprawnionym, należy zgłaszać Administratorowi na adres e-mail: gdpr@yokaba.pl

§ 9 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

W związku ze zmianami w zakresie technologii, prawa, w tym prawa ochrony prywatności i prowadzenia działalności w Internecie oraz oferty Sklepu yokaba.pl i b2b.yokaba.pl, Administrator może wprowadzać zmiany w Polityce Prywatności, która zostanie opublikowana na stronie z nową datą. Obecna wersja obowiązuje od 18 Sierpnia 2021 r.