REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO YOKABA ELITE „We care”

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem programu lojalnościowego o nazwie „We care” (zwanym dalej „Programem”) jest Yokaba sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Wilcza Góra 05-506, ul. Żwirowa 28, o numerze NIP: 1231494244 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady programu i warunki udziału w programie lojalnościowym.
 3. Program lojalnościowy skierowany jest wyłącznie do właścicieli Certyfikowanych Salonów Partnerskich Yokaba Elite (zwanym dalej Klientem”)
 4. Program Lojalnościowy prowadzony jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Program obowiązuje od 01.10.2022 roku i trwa do jego odwołania przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.


UCZESTNICTWO W PROGRAMIE

 1. Uczestnikiem Programu może być właściciel/właścicielka Certyfikowanego Salonu Partnerskiego Yokaba Elite.
 2. Uczestnictwo w programie jest możliwe wraz ze złożeniem zamówienia zakupowego oraz potwierdzeniem akceptacji warunków programu drogą mailową pod adresem e-mail: swierczek@yokaba.pl
 3. Klientowi, w pierwszym miesiącu przystąpienia do programu zostanie przekazana butelka filtrująca do wody kranowej wielokrotnego użytku marki Dafi 0,5l za 1 gr.
 4. Organizator przyznaje Klientom komplet dwóch filtrów wymiennych Dafi za 1 gr z następującymi warunkami:
 5. co 3 miesiące, wraz ze złożeniem zamówienia i dokonaniem zakupu o wartości od 300 zł brutto.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do korzystania z Programu w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu.
 2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego.

REKLAMACJE

 1. Reklamacje związane z Programem należy składać elektronicznie pod adresem swierczek@yokaba.pl lub bezpośrednio do siedziby Organizatora listem poleconym pod adres: ul. Żwirowa 28, 05-506 Wilcza Góra.
 2. Opisane wyżej reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 

WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

 

 1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie lojalnościowym za pośrednictwem wysłania stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: swierczek@yokaba.pl Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientowi będącemu Uczestnikiem.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje na czas trwania Programu.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 3. Spory odnoszące się i wynikające z Programu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 4. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Programie.