Regulamin reklamacyjny dla klientów indywidualnych

1. Definicje

Poniższe słowa użyte w niniejszym regulaminie reklamacyjnym będą mieć następujące znaczenie:
1.1 Klient - osoba fizyczna, która dokonała zakupu produktów Yokaba, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
1.2 Produkt - towar zakupiony przez Klienta w sklepie internetowym https://yokaba.pl/, w siedzibie Yokaba lub za pośrednictwem dystrybutora Yokaba sp. z o.o. Lista dystrybutorów Yokaba zawarta jest na stronie https://yokaba.pl/pl,punkty-sprzedazy.html.
1.3 Urządzenie - lampa, frezarka.
1.4 Yokaba - Yokaba sp. z o.o., ul. Żwirowa 28, 05-506 Wilcza Góra, Polska - producent produktów do stylizacji paznokci oraz produktów do pielęgnacji ciała.
1.5 Siedziba Yokaba - ul. Żwirowa 28, 05-506 Wilcza Góra, Polska.
1.6 Dział Reklamacji - ul. Żwirowa 28, 05-506 Wilcza Góra, Polska.
1.7 Wada fizyczna - wada polegająca na niezgodności Produktu z umową, w szczególności:
Produkt jest niezgodny z umową, jeżeli:
1.7.1 nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć, ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
1.7.2 nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta,
1.7.3 nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
1.7.4 została Klientowi wydana w stanie niezupełnym.

2. Postanowienia ogólne

2.1 Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji dotyczącej Produktu/Urządzenia posiadającego wady fizyczne ujawnione w takcie trwania rękojmi (art. 556 i nast. Kodeksu cywilnego, Dz.U.2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02). Jeżeli Klientowi przysługują roszczenia z tytułu gwarancji, reklamacja może zostać zgłoszona przez czas trwania gwarancji określony w karcie gwarancyjnej. W przypadku braku możliwości naprawy, Yokaba zobowiązuje się do zwrotu środków wynikających z odstąpienia od umowy zakupu danego produktu.
2.2 Klient może zgłosić reklamacje z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu/Urządzenia niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.
2.3 Odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu/Urządzenia obejmuje w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi: nieodpłatną naprawę Produktu/Urządzenia, wymianę Produktu/Urządzenia. W przypadku roszczeń z rękojmi odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu/Urządzenia obejmuje również odstąpienie od umowy. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada fizyczna Produktu/Urządzenia jest nieistotna.
2.4 Odpowiedzialność za wady fizyczne Produktu/Urządzenia dotyczy wad, które istniały w chwili wydania Produktu/Urządzenia Klientowi.
2.5 Odpowiedzialność jest wyłączona, jeżeli Klient wiedział o wadzie w chwili odbioru Produktu/Urządzenia.

3. Podstawowe zasady składania i rozpatrywania reklamacji

3.1 W przypadku pojawienia się w Produkcie/Urządzeniu, w okresie rękojmi lub gwarancji, wady fizycznej Produktu/Urządzenia, Klient ma prawo zgłosić reklamację.
3.2 Zgłoszenie reklamacyjne przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie: mailowo na adres reklamacje@yokaba.pl lub pisemnie na adres: ul. Żwirowa 28, 05-506 Wilcza Góra, Polska.
3.3 Klient powinien zgłosić reklamację za pomocą formularza reklamacyjnego, dostępnego do pobrania pod adresem https://yokaba.pl/reklamacja_formularz.pdf, zawierającego następujące dane:
• imię i nazwisko Klienta,
• dokładny adres do wysyłki Produktu/Urządzenia,
• dane kontaktowe Klienta tj. numer telefonu Klienta, adres email,
• numer seryjny Urządzenia – w przypadku reklamacji urządzenia, w przypadku frezarek dwa numery seryjne, zarówno frezarki, jak i rączki do frezarki,
• opis problemu,
• numer zamówienia,
• numer faktury/paragonu,
3.4 Aby Yokaba mogła w sposób prawidłowy rozpatrzeć reklamację, musi mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz przyczyn jej powstania. W związku z tym Klient jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Produkt/Urządzenie w oryginalnym opakowaniu do Działu Reklamacji.
3.5 Reklamowany Produkt/Urządzenie razem z wypełnionym formularzem reklamacyjnym oraz dowodem zakupu Produktu/Urządzenia i kartą gwarancyjną wraz z kartą napraw gwarancyjnych (w przypadku roszczeń z tytułu gwarancji) należy dostarczyć na adres Działu Reklamacji, ul. Żwirowa 28, 05-506 Wilcza Góra, Polska. Przesyłka powinna zawierać dopisek: Reklamacja.
3.6 Przez dowód zakupu rozumie się w szczególności następujące dokumenty: faktura VAT, paragon.
3.7 Yokaba zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania Produktu/Urządzenia oraz uzupełnionych dokumentów. Brak informacji ze strony Yokaba w powyższym terminie oznacza uznanie reklamacji za uzasadnioną.
3.8 Reklamację uważa się za uznaną, poprzez wymianę Produktu/Urządzenia wadliwego
na Produkt lub Urządzenie wolne od wad, jego naprawę lub zwrot kosztów zakupu
Produktu/Urządzenia. W przypadku, gdy wada dotyczy wyłącznie części Produktu/Urządzenia – wymiana lub naprawa może dotyczyć wyłącznie tej części.
3.9 Yokaba dokona naprawy lub wymiany wadliwego Produktu/Urządzenia bez zbędnej zwłoki, w czasie, na którego ramy wpływ mają rodzaj wadliwego Produktu lub Urządzenia i charakter wady.
3.10 Reklamację uważa się za nieuwzględnioną, w sytuacji podania przez Yokaba powodu nieuznania wady i zwrot towaru do Klienta.

4. Reklamacja ilościowa

4.1 Niezgodność ilościowa (niewłaściwa ilość Produktu, brak Produktu w paczce, inny Produkt niż zamówiony) powinna zostać zgłoszona firmie Yokaba nie później niż w ciągu 72 godzin od daty odbioru Produktu.
4.2 W przypadku, gdy Klientowi został dostarczony Produkt inny niż zamówiony, Klient ma możliwość:
4.2.1 odesłania Produktu do Działu Reklamacji. Produkt zostanie wymieniony na prawidłowy, zgodny z zamówieniem, po dostarczeniu reklamowanego Produktu do Działu Reklamacji.

5. Zasady dostawy reklamowanego towaru

5.1 Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany Produkt/Urządzenie wraz z opisem reklamacji do siedziby głównej firmy na adres Yokaba sp. z o.o. ul. Żwirowa 28, 05-506 Wilcza Góra.
5.2 Przesyłki reklamacyjne pobraniowe i przesyłki przekazywane do paczkomatów nie będą przyjmowane przez Yokaba.
5.3 Reklamowany Produkt/Urządzenie musi być odpowiednio zapakowany, tak aby nie uległo dodatkowemu uszkodzeniu w czasie transportu. Za właściwe zabezpieczenie, opakowanie i wysyłkę Produktu/Urządzenia odpowiedzialny jest Klient.

6. Pozostałe warunki rozpatrywania reklamacji

6.1 Reklamacja nie przysługuje w przypadku niewłaściwego użytkowania lub przechowywania Produktu/Urządzenia w szczególności użytkowania go w sposób niezgodny z opisem zawartym na Produkcie/Urządzeniu lub na ulotce załączonej do Produktu/Urządzenia. Wady mechaniczne spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem Produktu/Urządzenia przez Klienta nie będą uwzględniane.
6.2 Produkty marki Yokaba są kompatybilne tylko i wyłącznie z innymi produktami tej marki. Jeżeli Produkt używany będzie z produktami innej marki, w rezultacie czego Klient stwierdzi wadę fizyczną Produktu (np. lakier się nie utwardzi), reklamacja zgłoszona przez Klienta może okazać się niezasadna po dokonaniu testu Produktu z innymi produktami marki Yokaba.
6.3 Jeżeli przesyłka nosi ślady uszkodzenia, które wyniknęły wskutek transportu, Klient zobowiązany jest rozpakować ją w obecności doręczyciela i w razie stwierdzenia nieprawidłowości zamówienia, sporządzić z nim protokół szkody. Oryginał protokołu szkody powinien być dostarczony do Działu Reklamacji wraz z reklamowanym Produktem/Urządzeniem na adres siedziby firmy Yokaba sp. z o.o. ul. Żwirowa 28, 05-506 Wilcza Góra.